ATMT Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG có thể thay đổi các điều kiện sử dụng website và cập nhật thông tin trên trang này.

Bản quyền của website An toàn Môi trường

tại địa chỉ https://2020.envisafety.com/vi201 gồm

  • Các bài viết và hình ảnh ghi tác giả © An toàn Môi trường, envisafety.com hay Minh Hải, hay Trần Minh Hải, hay tmhai

Thông tin miễn phí

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau KÈM THEO các điều kiện ở mục “Với điều kiện sử dụng”

  • Bạn có thể TẢI VỀ xem, IN ra các BÀI VIẾT trên website An toàn Môi trường.
  • PHÁT HÀNH lại thông tin: Bạn có thể đăng lại (phát hành) một đoạn trích (một phần nội dung) dưới 25% nội dung một bài viết có tên tác giả là © An toàn Môi trường trên trang web, báo viết điện tử hay bản in… của mình không cần xin phép. Đăng lại nhiều hơn 25% bài viết cần xin phép.
  • CHỈNH SỬA nội dung: Bạn được quyền chỉnh sửa hình ảnh miễn phí (không ghi tác giả) để sử dụng phù hợp với mục đích của mình.

Với điều kiện sử dụng

Bạn có thể sử dụng thông tin miễn phí của website An toàn Môi trường với các điều kiện ghi ở đây:

  • TRÍCH DẪN toàn văn trong dấu ngoặc kép (” “) hoặc trích dẫn gián tiếp (viết lại theo ngôn ngữ của cá nhân) đều phải có ghi tác giả và bài viết trong tài liệu tham khảo.
  • Ghi rõ NGUỒN TRÍCH DẪN là: “An toàn Môi trường: https://2020.envisafety.com/vi201/“, có liên kết dến trang có bài trích dẫn ở website An toàn Môi trường; và
  • KHÔNG được dùng cho mục đích THƯƠNG MẠI: ví dụ không được bán, cho thuê… kiếm tiền trên tài liệu toàn văn của An toàn Môi trường… và
  • Ghi rõ về “Thông tin miễn phí” và “Điều kiện sử dụng” giống như tác giả là An toàn Môi trường đã ban hành ở đây.

Không chịu trách nhiệm

Website An toàn Môi trường KHÔNG chịu trách nhiệm với các liên kết ngoài.